Thạc sĩ

Thông báo về trang web học học phần Thống kê y học
17/03/2022

THÔNG BÁO
Về trang web học học phần Thống kê y học
của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023

      Bộ môn Thống kê y học và Tin học thông tin liên quan đến việc tổ chức giảng dạy học phần Thống kê y học Sau đại học như sau:
Trang web Moodle Elearning khóa học: Thống kê y học – Sau Đại Học 2021: 
http://fphhcm.edu.vn/moodle/course/view.php?id=388
Account đăng nhập moodle khóa học:
      ID: mã số học viên
      Password: mã số học viên

(Ví dụ: mã số học viên là 127210000 thì ID đăng nhập là 127210000 và password đăng nhập là 127210000)
Code học trực tuyến qua MS Teams Lý thuyết TKYH: a83t258
Code học trực tuyến qua MS Teams Thực hành TKYH (phần mềm Stata): pzkod60
Code học trực tuyến qua MS Teams Thực hành TKYH (phần mềm SPSS): xjh6jnt
Code học trực tuyến qua MS Teams Thực hành TKYH (phần mềm R): hasmag9

Học viên được yêu cầu đăng nhập vào moodle khóa học Elearning và đăng ký phần mềm thực hành.
HẠN CHÓT chọn phần mềm thực hành: 23g 59 Thứ Sáu – 25/03/22.

Tải tập tin.

BỘ MÔN THỐNG KÊ Y HỌC