Thạc sĩ

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần Ngoại ngữ cho học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023 và Bác sĩ nội trú khóa 2020 - 2023
30/03/2022

THÔNG BÁO
Về việc thi học phần Ngoại ngữ đối tượng sau đại học năm 2021

         Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi kết thúc học phần Ngoại ngữ đối tượng sau đại học năm 2021 như sau:

1/ Ngày thi: thứ bảy 02/04/2022

2/ Giờ thi: 13 giờ

3/ Địa điểm và danh sách phòng thi:

THẠC SĨ KHÓA 2021 – 2023:

BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2020 - 2023:

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC