Thạc sĩ

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi học phần/chứng chỉ Y đức - Xã hội học năm học 2021-2022
26/04/2022

THÔNG BÁO

Về việc dời ngày tổ chức thi chứng chỉ Y đức - Xã hội học.

 

     Theo thông báo vào ngày 07/3/2022 của Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi kết thúc các học phần chung và cơ sở dành cho học viên các bậc học sau đại học khóa 2021 – 2023.

     Tuy nhiên, do bị quá tải giảng đường vào ngày 07/5/2022, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên Sau đại học về việc dời ngày thi kết thúc học phần/chứng chỉ Y đức - Xã hội học như sau:

  • DỜI LỊCH THI học phần/chứng chỉ Y đức - Xã hội học từ chiều thứ bảy, ngày 07/5/2022 sang chiều thứ 7, ngày 11/6/2022.
  • Các buổi thi khác vẫn theo lịch đã thông báo.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC