Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC PHẦN CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC NĂM HỌC 2021-2022
10/05/2022

THÔNG BÁO
DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC PHẦN CHỨNG CHỈ TRIẾT HỌC
NĂM HỌC 2021 - 2022

       Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi kiểm tra thường xuyên và kết thúc học phần Triết học đối tượng sau đại học năm 2021 như sau:

1. Phần học Lịch sử Triết học:

Ngày thi: 13 giờ, ngày 14/05/2022

Đối tượng dự thi:

- Trình độ thạc sĩ: GĐ 6C, GĐ 6D, GĐ 7A, GĐ 7B, GĐ 7C, Đại giảng đường ThS 2020-2022.

- Trình độ tiến sĩ: Đại giảng đường.

- Bác sĩ nội trú: Đại giảng đường.

- Chuyên khoa cấp I: GĐ 5A, GĐ 5B, GĐ 5C, GĐ 5D, GĐ 6A, GĐ 6B, Đại giảng đường CKI 2020-2022, Đại giảng đường CKI 2019 .

2. Phần học Triết học Mác:

Ngày thi: 13 giờ, ngày 21/05/2022

Đối tượng dự thi:

- Trình độ thạc sĩ: GĐ 6C, GĐ 6D, GĐ 7A, GĐ 7B, GĐ 7C, Đại giảng đường ThS 2020-2022

- Trình độ tiến sĩ: Đại giảng đường.

- Bác sĩ nội trú: Đại giảng đường.

- Chuyên khoa cấp I: GĐ 5A, GĐ 5B, GĐ 5C, GĐ 5D, GĐ 6A, GĐ 6B, Đại giảng đường CKI 2020-2022.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC