Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC PHẦN CHỨNG CHỈ SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM HỌC 2021-2022
23/05/2022

THÔNG BÁO

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC PHẦN CHỨNG CHỈ SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày thi: 13 giờ 30, ngày 28/05/2022

Đối tượng: Học viên sau đại học khóa 2021, Học viên khóa 2020 chưa đạt

                Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi kiểm tra thường xuyên và kết thúc học phần Sinh học phân tử sau đại học năm 2021, danh sách phòng thi như sau:

1. Chuyên khoa cấp II: Giảng đường 5C, Đại giảng đường, Đại giảng đường 2020 - 2022.

2. Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 7D, Đại giảng đường, Giảng đường 1 (CKI 2020 - 2022)

3. Bác sĩ nội trú: Giảng đường 6DĐại giảng đường 2019 - 2022, Giảng đường 1.

4. Trình độ thạc sĩ: Giảng đường 5A, 5B, Giảng đường 2.

5. Nghiên cứu sinh: Giảng đường 2.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC