Thạc sĩ

Thông báo đăng ký học lại các học phần Chung và Cơ sở của học viên trình độ Thạc sĩ khóa 2021 - 2023
22/08/2022

THÔNG BÁO
Đăng ký học lại học phần chung và cơ sở của học viên trình độ Thạc sĩ khóa 2021 - 2023

     Phòng Đào tạo Sau đại học Thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023 đăng ký học lại các học phần chưa đạt (điểm thi lần 1 < 4 điểm hoặc điểm thi lại < 5,5 điểm) của các học phần chung và cơ sở.

     Đăng ký tại Phòng đào tạo Sau đại học, thời gian đăng ký học lại từ 22 - 26/8/2022.

     Tải Biểu mẫu

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC