Thạc sĩ

Thông báo về việc sinh hoạt đầu khóa Chuyên khoa cấp I, Trình độ thạc sĩ các chuyên ngành thuộc Khoa Dược Khóa 2022-2024
31/08/2022

THÔNG BÁO

Thông báo về việc sinh hoạt đầu khóa
Chuyên khoa cấp I, Trình độ thạc sĩ
các chuyên ngành thuộc Khoa Dược Khóa 2022-2024
 
      Phòng đào tạo sau đại học thông báo đến các học viên Chuyên khoa cấp I, Trình độ thạc sĩ các chuyên ngành thuộc Khoa Dược Khóa 2022-2024 kế hoạch sinh hoạt đầu khóa như sau: 
                    1/ Ngày sinh hoạt: 12/9/2022
                   2/ Giờ sinh hoạt: 9 giờ
                   3/ Địa điểm sinh hoạt: Giảng đường 8 - Khoa Dược ( số 41 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, TP.HCM)
          Đề nghị các học viên Chuyên khoa cấp I, Trình độ thạc sĩ các chuyên ngành thuộc Khoa Dược Khóa 2022 - 2024 có mặt đầy đủ và đúng giờ.

                                                                            PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC