Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN THẺ HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2022 - 2024
12/09/2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NHẬN THẺ HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 2022 - 2024

Phòng Đào tạo Sau Đại học đề nghị các anh chị học viên trình độ thạc sĩ khóa 2022 - 2024, mỗi chuyên ngành cử một học viên đại diện về nhận thẻ học viên trình độ thạc sĩ:

- Thời gian: từ ngày 13/09/2022 - 15/09/2022. Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.

- Địa điểm: Phòng Đào tạo Sau đại học, gặp chuyên viên Huỳnh Trung Quốc Hiếu.

Phòng Đào tạo Sau Đại học