Thạc sĩ

Thông báo về việc nộp chứng chỉ miễn ngoại ngữ đối với các học viên trình độ thạc sĩ Khóa 2020 - 2022
12/09/2022

THÔNG BÁO 

Về việc nộp chứng chỉ miễn ngoại ngữ
đối với các học viên trình độ thạc sĩ Khóa 2020 - 2022

           Phòng đào tạo Sau đại học thông báo về việc nộp chứng chỉ miễn ngoại ngữ đối với các học viên trình độ thạc sĩ Khóa 2020 - 2022 như sau: 

         1/ Ngày nộp: từ ngày 19/9/2022 đến 23/9/2022.

         2/ Giờ nộp: từ 14 giờ đến 16 giờ.

         3/ Địa điểm nộp: Phòng đào tạo Sau đại học.

            Đề nghị các học viên trình độ thạc sĩ Khóa 2020 - 2022 thực hiện như thông báo trên.

                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC