Thạc sĩ

Thông báo các thủ tục cần thiết để trình luận văn Thạc sĩ - Khóa 2020 - 2022
20/09/2022

THÔNG BÁO 
Các thủ tục cần thiết để trình luận văn Thạc sĩ
Khóa 2020 - 2022

       Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên trình độ thạc sĩ các nội dung cần thiết để trình lận văn thạc sĩ (học viên xem các file đính kèm) như sau: 

         Các nội dung cần thiết để trình luận văn thạc sĩ

       Đề nghị các học viên trình độ thạc sĩ Khóa 2020 - 2022 thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trên.

                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC