Thạc sĩ

Thông báo về việc thi lần 2 (thi lại) học phần Y đức - Xã hội học của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023
20/09/2022

THÔNG BÁO
Về việc thi lần 2 (thi lại) học phần Y đức - Xã hội học của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023

 

 Bộ môn Y đức – Xã hội học tổ chức thi lần 2 cho đối tượng Sau Đại học khóa 2021 – 2023:

  • Ngày thi: 29/9/2022  lúc 15h00
  • Địa điểm thi: văn phòng Bộ môn Y đức – lầu 5, tòa nhà 15 tầng
  • Hình thực thi: tự luận, không dùng tài liệu tham khảo
  • Thời gian làm bài: 60 phút

Ghi chú:  Phòng Đào tạo Sau đại học nhận đơn đăng ký thi lại vào ngày 26/9/2022.

BỘ MÔN Y ĐỨC