Thạc sĩ

Thông báo lịch thi các Học phần - Chứng chỉ Phần chung sau đại học năm học 2022 - 2023
07/10/2022

THÔNG BÁO

V/v lịch thi các Học phần - Chứng chỉ Phần chung sau đại học năm học 2022 - 2023

         Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc học Chuyên khoa cấp I (CKI), Chuyên khoa cấp II (CKII), trình độ Thạc sĩ (ThS) và  Bác sĩ nội trú (BSNT) lịch thi các Học phần, Chứng chỉ Phần chung năm học 2022 - 2023 như sau:

            * Lịch thi các Học phần, Chứng chỉ Phần chung năm học 2022 - 2023

          Đề nghị học viên thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thông báo trên.

                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC