Thạc sĩ

Danh sách phòng thi Lịch sử Triết học và Triết học Mác Sau đại học Năm học 2022 - 2023
17/10/2022

THÔNG BÁO
V/v Danh sách phòng thi Lịch sử Triết học và Triết học Mác
sau đại học Năm học 2022 - 2023

     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc học Chuyên khoa cấp I, Trình độ Thạc sĩ và  Bác sĩ nội trú danh sách phòng thi Lịch sử Triết học và Triết học Mác sau đại học năm học 2022 - 2023 như sau:

         1/ Danh sách phòng thi Lịch sử Triết học

         2/ Danh sách phòng thi Triết học Mác

        Đề nghị học viên Sau đại học thực hiện đúng kế hoạch thi đã thông báo.

      Ghi chú: học viên thuộc đối tượng dự thi nếu không có tên trong danh sách phòng thi đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo sau đại học chậm nhất 02 ngày trước ngày thi.

                                     PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC