Thạc sĩ

V/v hết thời gian học tập và gia hạn học tập chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2020 - 2022
22/11/2022

THÔNG BÁO

V/v hết thời gian học tập và gia hạn học tập
chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2020 - 2022

         Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên trình độ thạc sĩ khóa 2020 - 2022:

          1/ Các học viên chưa hoàn thành chương trình đạo tạo phải có đơn xin gia hạn học tập (Hạn chót nộp về P. ĐTSĐH ngày 10/12/2022); trường hợp học viên chưa hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ nhưng không nộp đơn xin gia hạn sẽ không được bảo vệ luận văn thạc sĩ (bị xóa tên).

           2/ Các học viên có cơ quan công tác cử đi học sẽ nhận thông báo hết hạn học tập tại Khoa/ Bộ môn đang học tập kể từ ngày 30/11/2022.

            3/ Các học viên nhận "Phiếu nộp luận văn thạc sĩ" để nộp lưu chiểu cho Thư viện tại P. ĐTSĐH từ 14 giờ - 16 giờ các ngày trong tuần.

           Đề nghị các học vên trình độ thạc sĩ khóa 2020 - 2022 thực hiện đúng các nội dung thông báo trên.

                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC