Thạc sĩ

Thông báo danh sách phòng thi học phần/chứng chỉ Y đức- Xã hội học sau đại học năm học 2022 - 2023
05/12/2022

THÔNG BÁO
V/v Danh sách phòng thi học phần/chứng chỉ Y đức- Xã hội học
sau đại học Năm học 2022 - 2023

     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc học Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I, Bác sĩ nội trú và Trình độ Thạc sĩ và danh sách phòng thi học phần/ chứng chỉ Y đức- Xã hội học năm học 2022 - 2023 như sau:

1/ Chuyên khoa cấp II

2/ Chuyên khoa cấp I

3/ Bác sĩ nội trú

4/ Thạc sĩ

      Đề nghị học viên Sau đại học thực hiện đúng kế hoạch thi đã thông báo.

      Ghi chú: học viên thuộc đối tượng dự thi nếu không có tên trong danh sách phòng thi đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo sau đại học chậm nhất 02 ngày trước ngày thi.

                                     PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC