Thạc sĩ

Thông báo về việc thi học phần Chăm sóc giảm nhẹ của học viên Sau đại học năm học 2022-2023
23/12/2022

THÔNG BÁO
Về việc thi học phần Chăm sóc giảm nhẹ của học viên Sau đại học năm học 2022-2023

 Bộ môn Chăm sóc giảm nhẹ tổ chức thi học phần Chăm sóc giảm nhẹ cho các đối tượng học viên Sau đại học năm học 2022 – 2023:

  • Ngày thi: Thứ bảy ngày 04/02/2023
  • Thời gian có mặt tại phòng thi: 13 giờ
  • Địa điểm thi: học viên xem giảng đường thi và danh sách phòng thi tại các thông báo sau.

 Đề nghị học viên thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thông báo trên.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC