Thạc sĩ

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2019
12/06/2019

Chuyên khoa cấp I (click vào để tải).

Chuyên khoa cấp II (click vào để tải).

Trình độ Thạc sĩ (click vào để tải).

Trình độ tiến sĩ (click vào để tải).

+ Chỉ tiêu tuyển sinh (click vào để tải).

 

Ghi chú: Thí sinh có hưởng chế độ ưu tiên đã được công điểm theo đúng quy định.

 

B. TIÊU CHUẨN KHÔNG BỊ ĐIỂM LOẠI:

I. Trình độ tiến sĩ:

Tiêu chuẩn không bị điểm loại:

+ Trình đề cương ≥ 50 điểm 

 

II. Trình độ thạc sĩ:

Tiêu chuẩn không bị điểm loại:

+ Cơ sở                ≥ 5 điểm

+ Chuyên ngành   ≥ 5 điểm

+ Ngoại ngữ         ≥ 50 điểm 

 

III. Chuyên khoa cấp II:

Tiêu chuẩn không bị điểm loại:

+ Chuyên ngành  ≥ 5 điểm

+ Ngoại ngữ        ≥ 5 điểm 

 

IV. Chuyên khoa cấp I:

Tiêu chuẩn không bị điểm loại:

+ Cơ sở               ≥ 5 điểm

+ Chuyên ngành  ≥ 5 điểm

 

 

C. ĐĂNG KÝ CHẤM PHÚC KHẢO:

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo thời gian, địa điểm nhận đăng ký phúc khảo điểm thi tuyển sinh sau đại học năm 2019:

Thời gian: vào 02 ngày 18 và 19/6/2019.

Địa điểm: tại Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

                                                    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC