Thạc sĩ

Thông báo kết quả chấm phúc khảo và chỉ tiêu bổ sung tuyển sinh Sau đại học năm 2019
28/06/2019

Xem kết quả phúc khảo và chỉ tiêu bổ sung ở tập tin đính kèm.

ChiTieu-BoSung-2019.pdf  
PhucKhao-CKI-CKII-2019.pdf  
PhucKhao-ThacSi-2019_1.pdf  

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC