Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH, PHÒNG THI HỌC PHẦN/CHỨNG CHỈ SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM HỌC 2023 – 2024
04/12/2023

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh, Phòng thi Học phần/Chứng chỉ

Sinh học phân tử học năm học 2023 - 2024

 

       Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi kiểm tra thường xuyên và kết thúc học phần/chứng chỉ Sinh học phân tử cho đối tượng sau đại học năm học 2023 - 2024 như sau:

Ngày thi: 13 giờ 30, ngày 09/12/2023

Đối tượng dự thi/phòng thi:

- Trình độ thạc sĩ: 4C, 4D, GĐ 1, GĐ 1 – Cambodia, GĐ 2, GĐ A, GĐ B.

- Trình độ tiến sĩ: GĐ 1.

- Chuyên khoa cấp I: GĐ 5A, GĐ 5B, GĐ 5C, GĐ 5D, GĐ 6A, GĐ 6B, GĐ 6C, GĐ 6C (CKI 2022BL), GĐ 6D; GĐ 7A.

- Chuyên khoa cấp II: GĐ 7B, 7C, GĐ 7C (CKII 2022BL).

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC