Thạc sĩ

Thông báo về việc đăng ký học Ngoại ngữ, Phân bố thời gian đào tạo và Lịch học các học phần chung và cơ sở trình độ thạc sĩ khóa 2019 – 2021 và Bác sĩ Nội trú khóa 2018 – 2021
30/09/2019

1. Đối với học phần Ngoại ngữ

    + Học viên theo học Pháp văn và các học viên không tham gia học Ngoại ngữ đăng ký tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 09/9/2019 đến ngày 13/9/2019 (không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ).

    + Các học viên không đăng ký sẽ được xếp vào lớp Anh văn.

    + Danh sách học Ngoại ngữ sẽ được thông báo vào ngày 20/9/2019 trên website của Trường.

2. Phân bố thời gian đào tạo

    + Xem tập tin

3. Lịch học và thi các học phần chung và cơ sở

    + Xem tập tin

    + Riêng học viên các chuyên ngành của Khoa Dược chỉ học học phần Triết học tại Trường, các học phần còn lại sẽ học theo lịch bố trí của Khoa Dược. Học viên các chuyên ngành của Khoa Dược sinh hoạt đầu khóa tại Khoa Dược vào lúc 13 giờ 30 ngày 09/9/2019.

4. Học viên trình độ thạc sĩ và Bác sĩ Nội trú xem khung chương trình đào tạo của từng đối tượng trước khi theo học (Khung chương trình đào tạo sẽ được thông báo sau).

 

Ghi chú: 

- Học viên phải thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Trường.

- Học phần chung và cơ sở học viên sẽ học tập trung tại trường từ ngày 09/9/2019 đến hết ngày 15/11/2019 theo lịch đã phân bố.

- Học phần chuyên ngành học viên sẽ học tại Khoa/Bộ môn vào tất cả các ngày trong tuần từ ngày 18/11/2019 đến khi kết thúc khóa học. Tham gia trực vào các buổi tối theo sự phân công của Khoa/Bộ môn.