Thạc sĩ

Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần chung và cơ sở của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2017 - 2019
30/09/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2017 - 2019 học chưa đạt các học phần chung và cơ sở hỗ trợ:
1. Triết học
2. Ngoại ngữ
3. Sinh học phân tử
4. Y đức - Xã hội học
5. Phương pháp nghiên cứu khoa học
6. Thống kê y học

Đến Phòng Đào tạo Sau đại học để đăng ký học lại, thời gian đăng ký đến hết ngày 13/9/2019.