Thạc sĩ

Thông báo về việc đăng ký học lại các học phần chưa đạt của Thạc sĩ Khóa 2018 - 2020
30/09/2019

Các học viên thạc sĩ Khóa 2018 - 2020 thuộc các đối tượng Bảo lưu, tạm dừng học tập hoặc thi học phần chưa đạt ( phần kiến thức chung, kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên ngành) đề nghị làm đơn đăng ký học và thi các học phần chưa đạt nộp tại Phòng đào tạo sau đại học (gặp BSCKII. Trịnh Hoàng Quý) trước ngày 20/9/2019.
           Các học viên không đăng ký và nộp học phí các học phần chưa đạt (sau ngày 20/9/2019) xem như tự ý bỏ học.