Thạc sĩ

Thông báo về việc nghỉ học ngày 16/9/2019 của học viên thạc sĩ khóa 2019 - 2021 và bác sĩ nội trú khóa 2018 - 2021
30/09/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên thạc sĩ khóa 2019 - 2021 và bác sĩ nội trú khóa 2018 - 2021 sẽ được nghỉ học học phần Triết học và Phương pháp nghiên cứu khoa học vào thứ hai ngày 16/9/2019 và sẽ học bù như sau:
    + Triết học sẽ học bù vào sáng thứ 7 ngày 21/9/2019.
    + Phương pháp nghiên cứu khoa học sẽ học bù vào chiều thứ tư ngày 02/10/2019.