Thạc sĩ

Thông báo Kế hoạch học tập các học phần chung và cơ sở của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2019 - 2021
01/10/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học kính gửi các thầy cô, học viên trình độ thạc sĩ khóa 2019 - 2021 đề cương chi tiết các học phần phần chung, cơ sở (tải file đính kèm tại link) của các học phần:

    1. Triết học

    2. Ngoại ngữ

    3. Y Đức - Xã hội học

    4. Sinh học phân tử

    5. Phương pháp nghiên cứu khoa học

    6. Thống kê y học