Thạc sĩ

Thông báo về việc hết thời gian học tập của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2017 - 2019
01/10/2019

Phòng đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2017 - 2019 đã hết thời gian học tập (không làm đơn xin gia hạn) đến Phòng nhận Công văn hết thời gian học tập

(Công văn này dành cho học viên có cơ quan công tác).