Thạc sĩ

Về việc đóng kinh phí học lại các học phần chưa đạt của Thạc sĩ Khóa 2018 - 2020
01/10/2019

Các học viên Thạc sĩ Khóa 2018 - 2020 học lại các học phần chưa đạt trong khung chương trình đào tạo; đề nghị thực hiện như sau: 
    1/ Tham gia học tập các Học phần chưa đạt theo kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo Thạc sĩ Khóa 2019 - 2021
    2/ Về Phòng đào tạo Sau đại học làm thủ tục đăng ký nộp kinh phí vào hai ngày 08/10/2019 và 09/10/2019 (vào buổi chiều từ 14 giờ - 16 giờ, gặp BSCKII. Trịnh Hoàng Quý).
    3/ Sau ngày 09/10/2019 học viên không nộp kinh phí học tập như trên, xem như tự ý bỏ học