Công khai Báo cáo công tác đào tạo và tuyển sinh
02/03/2020

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN SINH
  1. Thông tin chung về cơ sở đào tạo: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh
  2. Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2019: Sau đại học
  3. Quy mô đào tạo của Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2019: Quy mô
  4. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2020: Sau đại học
  5. Số lượng, Danh sách giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng tham gia đào tạo các trình độ Sau đại học: Số lượng, GV cơ hữu, GV thỉnh giảng
  6.  Cơ sở thực hành của Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh: Cơ sở thực hành
  7. Năng lực đào tạo dự kiến tuyền sinh năm 2020: Năng lực

Căn cứ trên năng lực đào tạo, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các cơ sở y tế và đáp ứng nhu cầu của người học, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh sẽ thông báo chỉ tiêu cụ thể cho ngành/ chuyên ngành đào tạo tại các thông báo sau.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC