Bảng khảo sát hành trình và triệu chứng cho học viên sau đại học
06/03/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị nhập học trở lại của học viên sau đại học và việc phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. Phòng Đào tạo Sau đại học gửi đến toàn thể học viên sau đại học bảng khảo sát theo đường link bên dưới. Đề nghị học viên hoàn tất thực hiện khảo sát trước 12 giờ, ngày 07/3/2020 để nhà trường tổng hợp.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-Miz6oh0D0aitEEurd6ov_h_BoVhhLRIgcZBnSYLAyNUMDBNRFZCSEdaN0M5WjZRU0c4WTJQU0xHWS4u