THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TỐT NGHIỆP VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN NĂM 2020 CHO HỌC VIÊN CÁC BẬC HỌC
23/03/2020

THÔNG BÁO
  Về việc thi tốt nghiệp 
và bảo vệ luận văn năm 2020
cho học viên các bậc học

 

         Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn năm 2020 cho học viên các bậc học:   
+ Thời gian thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn: từ ngày 03/8/2020.
+ Nộp hồ sơ tốt nghiệp về Phòng Đào tạo Sau đại học: từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.
+  Thông tin chi tiết: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
Các tập tin đính kèm:

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC