THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỐNG NHẤT CÁC THỦ TỤC TRONG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 111/2017/NĐ – CP
11/03/2019

THÔNG BÁO 

Về việc thống nhất các thủ tục trong thực hiện nghị định 111/2017/NĐ – CP

 

Thực hiện kết luận cuộc họp ngày 28/11/2018 giữa các bộ môn về việc thống nhất các thủ tục trong thực hiện nghị định 111/2017/NĐ – CP và theo hướng dẫn của phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, phòng Đào tạo Sau Đại học kính gửi đến quý bộ môn các biểu mẫu (tải tập tin đính kèm) để các bệnh viện có thể công bố là cơ sở thực hành đạt yêu cầu theo nghị định 111/2017/NĐ – CP gồm có (đính kèm theo công văn):

1. Chương trình đào tạo thực hành (cho mỗi chuyên ngành và theo mỗi đối tượng học: CK I, CK II, Bác sĩ Nội trú, Thạc sĩ, Tiến sĩ).

2. Kế hoạch đào tạo thực hành (cho mỗi bộ môn).

3. Danh sách giảng viên giảng dạy thực hành (cho mỗi bộ môn).

(Các biểu mẫu này sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử của Đại học Y Dược trong phần Đào tạo sau đại học).

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện nghị định 111/2017/NĐ-CP phòng Đào tạo sau đại học kính đề nghị các bộ môn nộp lại cho phòng trước ngày 14/12/2018 (bản giấy và file mềm (saudaihoc@ump.edu.vn) cho BSCKII. Trịnh Hoàng Quý).

Trân trọng

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
BieuMauBaoCaoTheoND111ChoBoMon.doc 401