THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ 2018, DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, SƠ ĐỒ PHÒNG THI
11/03/2019

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2018, 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC MIỄN NGOẠI NGỮ, SƠ ĐỒ PHÒNG THI

 

Hội đồng tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2018 thông báo Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh, Danh sách thí sinh được miễn ngoại ngữ, sơ đồ phòng thi (Tải file đính kèm).

 

 Thời gian, địa điểm nhận Giấy báo dự thi: vào buổi sáng ngày 24/9/2018 tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

 

Thời gian, địa điểm Phổ biến quy chế thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2018: vào lúc 07 giờ 30 ngày 25/9/2018 tại Đại Giảng đường. 

 

Ghi chú: Đề nghị thí sinh dự thi các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, chuẩn bị viết chì 2B và cục tẩy để làm bài thi.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
Danhsachmienngoaingu.pdf 819
Danhsachthisinhduthi.pdf 1493
Sodophongthi.pdf 652