THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỊCH ÔN THI, BẢNG QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, HÌNH THỨC THI MÔN 3 (MÔN CƠ SỞ) TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2018 
11/03/2019

THÔNG BÁO

Về việc Lịch ôn thi, Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, Hình thức thi môn 3 (môn cơ sở) tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2018

 

Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh thông báo:

* Lịch ôn thi: từ ngày 06/8/2018 đến ngày 24/8/2018 tại Đại Giảng Đường (Lịch chi tiết đính kèm).

 

* Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ (Đính kèm): Phòng Đào tạo Sau đại học chỉ nhận các hồ sơ có Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định và không nhận Bảng điểm ngoại ngữ.

 

*Hình thức thi môn 3 (Môn cơ sở): Đề tổng hợp kiến thức 4 môn: Giải phẫu, Sinh lý, Hoá sinh y học, Y sinh học di truyền.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
Bangthamchieuquydoichungchingoaingu.doc 774
LICHONNT.doc 851