THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI LẦN 2 CÁC CHỨNG CHỈ PHẦN CHUNG SAU ĐẠI HỌC
27/05/2020

THÔNG BÁO
Về việc thi lần 2 các chứng chỉ phần chung sau đại học
 
      Các chứng chỉ phần chung: Sinh học phân tử, Y đức - Xã hội học, Phương pháp Giảng dạy (Sư phạm y học) và Phương pháp Nghiên cứu khoa học.
      Đối tượng: Học viên CKI, CKII, BSNT năm 2019 thi lần 1 chưa đạt hoặc vắng thi lần 1 có lý do chính đáng (có gửi đơn xin phép vắng thi).
1. Chứng chỉ Sinh học phân tử:
- Thời gian thi: 13 giờ 30 phút, thứ năm ngày 04/6/2020
- Địa điểm thi: Giảng đường 4C (Tòa nhà 15 tầng)
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 29/5/2020 đến ngày 02/6/2020 (học viên liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính để đăng ký và đóng phí thi lần 2).
- Học viên xem danh sách vào ngày: 03/6/2020 (CKI, CKII)
2. Chứng chỉ Y đức - Xã hội học:
- Thời gian thi: 13 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 19/6/2020
- Địa điểm thi: Giảng đường 4C (Tòa nhà 15 tầng)
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 17/6/2020 (học viên liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính để đăng ký và đóng phí thi lần 2)
- Học viên xem danh sách vào ngày: 18/6/2020
3. Chứng chỉ Phương pháp giảng dạy (Sư phạm y học) và Phương pháp Nghiên cứu khoa học:
- Thời gian thi: 13 giờ 30 phút, thứ ba ngày 16/6/2020.
- Địa điểm thi: Giảng đường 4C (Tòa nhà 15 tầng)
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020 (học viên liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính để đăng ký và đóng phí thi lần 2)
- Học viên xem danh sách vào ngày: 15/6/2020 (CKII SPYH, CKII NCKH)
 
Ghi chú:   Học viên không đăng ký xem như tự ý bỏ thi.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC