LỊCH ÔN TẬP THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020
26/06/2020

THÔNG BÁO
Về việc ôn tập thi tuyển sinh sau đại học năm 2020
 
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch ôn tập thi tuyển sau đại học năm 2020 như sau:
- Ngày đăng ký: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
- Địa điểm nộp lệ phí ôn tập: Phòng Kế hoạch Tài chính
- Địa điểm nhận phiếu ôn tập: Phòng Đào tạo Sau đại học (sau khi nộp lệ phí ôn tập)
- Lịch ôn tập cụ thể: Xem file đính kèm
Ghi chú: Các lớp học ôn sẽ ngưng nhận khi lớp học đủ chỗ
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC