DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH LẦN 2 NĂM HỌC 2019-2020
12/08/2020

DANH SÁCH DỰ THI ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CKI LẦN 2 NĂM HỌC 2019-2020

NGÀY THI: 13 GIỜ 30, NGÀY 13/8/2020

ĐỊA ĐIỂM THI: GIẢNG ĐƯỜNG 5C

DANH SÁCH DỰ THI ĐÍNH KÈM: https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/DS%20thi%20AV%20lan%202(2).pdf

GHI CHÚ: THÍ SINH TUÂN THỦ CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN PHÒNG CHỐNG COVID-19