THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÔNG QUA HỘI ĐỒNG Y ĐỨC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN, LUẬN ÁN CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC 
11/03/2019

THÔNG BÁO

Về việc thông qua Hội đồng Y đức đề tài luận văn, luận án 
của học viên Sau đại học

 

Theo Điều 2 của Quyết định số 111/QĐ-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở: “Nghiên cứu y sinh học với đối tượng nghiên cứu là con người bao gồm các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc (tân dược, dược liệu, thuốc y học cổ truyền, vắc xin và các chế phẩm sinh học khác dùng để phòng và điều trị bệnh, nghiên cứu sinh khả dụng và đánh giá tương đương sinh học), trang thiết bị y tế; các nghiên cứu về phương pháp điều trị, chẩn đoán, các mẫu sinh học, các điều tra dịch tễ học, xã hội học và tâm lý học được tiến hành với đối tượng nghiên cứu là con người.”

 

Phòng đào tạo sau đại học thông báo đến học viên Sau đại học có thực hiện luận văn, luận án phải thông qua Hội đồng Y đức của Trường (Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh) hoặc của Bệnh viện (nơi học viên thu thập số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu).