Thông báo v/v nộp học phí đối với học viên sau đại học
04/04/2019

- Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả học viên hiện đang theo học sau đại học (Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, trình độ Thạc sĩ và trình độ Tiến sĩ) hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí trước ngày 25/4/2019.
- Sau ngày 25/4/2019 nếu học viên vẫn chưa hoàn tất việc đóng học phí, sẽ áp dụng các hình thức xử lý theo quy định của nhà trường.
- Danh sách học viên nợ học phí.