THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021
10/12/2021

THÔNG BÁO
Về việc công bố kết quả thi tuyển sinh sau đại học 
năm 2021  cho các bậc đào tạo Chuyên khoa cấp I, 
Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú và trình độ Thạc sĩ.

         Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2021: Vui lòng xem tại tập tin đính kèm bên dưới.
A. TIÊU CHUẨN KHÔNG BỊ ĐIỂM LOẠI: 
I. Trình độ thạc sĩ:
Tiêu chuẩn không bị điểm loại:
+ Cơ sở                ≥ 5 điểm
+ Chuyên ngành   ≥ 5 điểm
+ Ngoại ngữ         ≥ 50 điểm   
II. Chuyên khoa cấp I:
Tiêu chuẩn không bị điểm loại:
+ Cơ sở               ≥ 5 điểm
+ Chuyên ngành  ≥ 5 điểm
III. Chuyên khoa cấp II:
Tiêu chuẩn không bị điểm loại:
+ Chuyên ngành  ≥ 5 điểm
+ Ngoại ngữ        ≥ 5 điểm 
IV. Bác sĩ nội trú
1. Tiêu chuẩn không bị điểm loại:
+ Các môn thi ≥ 5 điểm
+ Môn chuyên ngành 7 điểm
2. Môn chuyên ngành 7 điểm. Cụ thể:
- Hệ nội: Môn chuyên ngành là Nội khoa
- Hệ ngoại: Môn chuyên ngành là Ngoại khoa
- Sản phụ khoa: Môn chuyên ngành là Sản phụ khoa
- Nhi khoa: Môn chuyên ngành là Nhi khoa
- Giải phẫu bệnh: Môn chuyên ngành là Mô phôi
- Răng Hàm Mặt: Môn chuyên ngành là Nha khoa
- Y học cổ truyền: Môn chuyên ngành là Lý luận Y học cổ truyền
3. Tổng điểm gồm điểm 03 môn thi (trừ Ngoại ngữ) được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp để thí sinh chọn chuyên ngành dựa theo chỉ tiêu đã được công bố.
Nếu tổng điểm 3 môn thi bằng nhau, xét ưu tiên chọn chuyên ngành theo thứ tự sau:
+ Tổng điểm chuyên ngành là tổng điểm môn thi 3 và môn thi 4;
+ Điểm thi môn chuyên ngành cao nhất;
+ Miễn thi ngoại ngữ;
+ Điểm dự thi ngoại ngữ; 
B. KẾT QUẢ THI: Vui lòng xem tại tập tin đính kèm bên dưới.
     Tập tin đính kèm:
       1. Thạc sĩ
       2. Chuyên khoa cấp I
       3. Chuyên khoa cấp II
       4. Bác sĩ nội trú
       5. Chỉ tiêu
C. ĐĂNG KÝ CHẤM PHÚC KHẢO
Thời gian, địa điểm nhận đăng ký phúc khảo điểm thi tuyển sinh sau đại học năm 2021:
1. Thời gian: vào 02 ngày 20  21/12/2021.
+ Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 
2. Địa điểm: tại Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Hướng dẫn đăng ký phúc khảo:  
+ Bước 1: Thí sinh liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học nhận Đơn đăng ký phúc khảo (theo mẫu) trong 02 ngày 20 hoặc 21/12/2021.
Bước 2: Điền các thông tin vào mẫu đơn.
+ Bước 3: Nộp khoản thu đăng ký phúc khảo tại Phòng Kế hoạch Tài chính.
Bước 4: Thí sinh nộp đơn và biên nhận đóng khoản thu đăng ký phúc khảo cho viên chức Phòng Đào tạo Sau đại học để hoàn thiện thủ tục đăng ký.
 
                                                    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC