Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú thuộc ngành Y (Hệ nội và Hệ ngoại) năm 2021
24/12/2021

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét chọn chuyên ngành 
Bác sĩ nội trú thuộc ngành Y (Hệ nội và Hệ ngoại) năm 2021
 

         Hội đồng tuyển sinh Sau đại học thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú thuộc ngành Y (Hệ nội và Hệ ngoại) năm 2021 (vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới) và trân trọng mời các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét chọn chuyên ngành học Bác sĩ nội trú tập trung vào lúc 13 giờ 30 phútthứ ba ngày 28/12/2021 tại Đại Giảng đường - Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh để họp và xét chọn chuyên ngành học. 

         Đề nghị các thí sinh có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Ghi chú

- Thí sinh vắng mặt sẽ không được xét trúng tuyển và Hội đồng tuyển sinh Sau đại học không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.

- Thí sinh xem các thông tin cá nhân, điểm thi, thứ tự ưu tiên xét chọn chuyên ngành; nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo Sau đại học trước 10 giờ ngày 27/12/2021.

 Tập tin đính kèm:

Danh sách thí sinh chọn chuyên ngành- hệ ngoại

Danh sách thí sinh chọn chuyên ngành- hệ nội

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC