THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - NGÀNH DINH DƯỠNG
31/12/2021

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
NGÀNH DINH DƯỠNG, MÃ SỐ: 8720401


Thực hiện quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đăng tải công khai Đề án đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ, ngành Dinh dưỡng, mã số 8720401. Chi tiết xin xem file đính kèm.

1. Nội dung đề án - Tải xuống

2. Các minh chứng kèm theo - Tải xuống

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC