Kế hoạch đào tạo và lịch học các chứng chỉ phần chung, cơ sở-hỗ trợ của học viên CKI khóa 2021 - 2023
08/02/2022

THÔNG BÁO
Kế hoạch đào tạo và lịch học các chứng chỉ chung, cơ sở-hỗ trợ
của học viên chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

 

     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023 kế hoạch đào tạo và lịch chung học các chứng chỉ kiến thức chung, cơ sở-hỗ trợ (Lịch giảng chi tiết của từng học phần sẽ được thông báo sau).

1. Kế hoạch đào tạo

2. Lịch học chung

3. Lịch dự kiến ngoại ngữ