Thông báo lịch giảng chi tiết các học phần chung và cơ sở hỗ trợ của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023
11/02/2022

THÔNG BÁO
Lịch giảng chi tiết các học phần chung và cơ sở hỗ trợ
của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2021 - 2023 lịch giảng chi tiết các học phần chung, cơ sở hỗ trợ và link học trực tuyến.

1. Triết học:
     - Lịch giảng chi tiết
     - Link: 
https://zoom.us/j/4778333617?pwd=VmpqZmtGYXlmUlFDeTIraUUweUZjUT09
                Meeting ID: 4778333617
               
Passcode: Dhyd2022

2. Ngoại ngữ:
     - Lịch giảng chi tiết: 
            + Học viên thuộc Khoa Y, YTCC, YHCT và Điều dưỡng kỹ thuật y học
            + Học viên thuộc Khoa Dược
            + Học viên thuộc Khoa Răng hàm mặt
     - Link:
            + Học viên thuộc Khoa Y, YTCC, YHCT và ĐD-KTYH: Học bằng phần mềm Zoom với 
Meeting ID: 945 3202 2485, Passcode: 2172
            + Học viên thuộc Khoa Dược: Học bằng Microsoft Teams và Passcode: nrt21ab
            + Học viên thuộc Khoa Răng hàm mặt: Học bằng Microsoft Teams và Passcode: 2gjuxp1

3. Y đức - Xã hội học: lịch giảng chi tiết

4. Sinh học phân tử:
     - Lịch giảng chi tiết
     - Link
: https://zoom.us/j/8361556811?pwd=TUVmcTZBTU01SXVndUVOUDNpV2ljUT09
             hoặc ID: 8361556811 và Password: 575624 (phần mềm Zoom)

5. Phương pháp nghiên cứu khoa học: lịch giảng chi tiết

6. Thống kê y học
     - Lịch giảng chi tiết
   
 - Link: http://fphhcm.edu.vn/moodle/course/view.php?id=388
                Code Teams: a83t258

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC