THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁO CÁO TUYỂN CHỌN THAM GIA DỰ ÁN “HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ VỚI MENTOR”
18/02/2022

THÔNG BÁO

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁO CÁO TUYỂN CHỌN THAM GIA DỰ ÁN

“HƯỚNG DẪN VIẾT VÀ CÔNG BỐ BÀI BÁO QUỐC TẾ VỚI MENTOR” ĐỢT 1 NĂM 2022

     
Danh sách ứng viên và thông tin chi tiết tải về tại đây