CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỀ ÁN MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐIỀU DƯỠNG
14/09/2022

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐỀ ÁN MỞ MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐIỀU DƯỠNG

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố công khai Đề án mở ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ Điều Dưỡng; Mã Ngành: 9720301. Chi tiết xin xem file đính kèm.

Quyển 1

Quyển 2