THÔNG TIN LUẬN ÁN ĐƯA LÊN MẠNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH.
09/04/2019

NCS: Nguyễn Thị Thu Hậu

   Chuyên ngành: Nhi khoa

     + Toàn văn luận án

     + Tóm tắt luận án

     + Thông tin đưa lên mạng

NCS: Trần Thị Nhật Vy

   Chuyên ngành: Sản phụ khoa

     + Toàn văn luận án

     + Tóm tắt luận án

     + Thông tin đưa lên mạng

NCS: Nguyễn Như Quân

   Chuyên ngành: Nhãn khoa

     + Toàn văn luận án

     + Tóm tắt luận án

     + Thông tin đưa lên mạng

NCS: Nguyễn Đức Thuận

   Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa

     + Toàn văn luận án

     + Tóm tắt luận án

     + Thông tin đưa lên mạng