THÔNG BÁO VỀ VIỆC DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHO HỌC VIÊN CÁC BẬC HỌC NĂM 2023
10/03/2023

THÔNG BÁO
Về việc duyệt đề cương nghiên cứu và phân công người hướng dẫn
cho học viên các bậc học năm 2023.

     Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến quý Khoa, Bộ môn, Trung tâm và học viên các bậc học về việc duyệt đề cương nghiên cứu và phân công người hướng dẫn cho học viên: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
     Tập tin đính kèm:
​​​​​​PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC