Thông báo về tài khoản UMP cho học viên CK1 khóa 2019
30/09/2019

VỀ VIỆC NHẬN TÀI KHOẢN UMP CHO HỌC VIÊN CKI KHÓA 2019

         Mời lớp trưởng các lớp chuyên ngành CKI khóa 2019 vui lòng đến Phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký mail lớp và nhận danh sách lớp, danh sách tài khoản ump của lớp.

         Liên hệ BS. Thọ (093.784.3650)