Thông tin luận án đưa lên mạng của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh và Trần Vũ Minh Thư
01/10/2019

Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh
   Chuyên ngành: Dược học cổ truyền
   + Toàn văn luận án
   + Tóm tắt luận án
   + Thông tin đưa lên mạng


Nghiên cứu sinh Trần Vũ Minh Thư
   Chuyên ngành: Nội tim mạch
   + Toàn văn luận án
   + Tóm tắt luận án
   + Thông tin đưa lên mạng