Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 – đợt 1 do Quỹ NAFOSTED tài trợ  
03/12/2018

Phòng Khoa học và Công nghệ kính gửi quý Thầy, cô thông báo về Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2019 - đợt 1 do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.
Nội dung chi tiết của thông báo và quy định về hồ sơ, quý Thầy, Cô vui lòng xem tại đường dẫn sau:
https://nafosted.vn/thong-bao-chuong-trinh-tai-tro-nccb-trong-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-nam-2019-dot-1/

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Quỹ NAFOSTED: Từ ngày 30/11/2018 đến 17h00 ngày 18/1/2019.

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tin khác