Thông báo kêu gọi tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư năm 2021 thuộc Chương trình Đồng tài trợ cho Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Đông Nam Á - Châu Âu (SEA-EU JFS)
01/09/2020

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông tin đến quý Thầy, Cô về Thông báo kêu gọi tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư năm 2021 thuộc Chương trình Đồng tài trợ cho Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo Đông Nam Á - Châu Âu (SEA-EU JFS) của Bộ Khoa học và Công nghệ
Nội dung chi tiết của thông báo và quy định về hồ sơ, quý Thầy, Cô vui lòng xem tại đường dẫn sau

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17957/thong-bao-keu-goi-tuyen-chon-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-nam-2021-thuoc-chuong-trinh-dong-tai-tro-cho-nghien.aspx

Thời hạn nộp hồ sơtrước 17:00 ngày 15/10/2020 đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn thuộc đợt kêu gọi lần thứ 5 về khoa học và công nghệ; trước 17:00 ngày 16/11/2020 đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn thuộc đợt kêu gọi lần thứ 6 về đổi mới sáng tạo.

Thông tin liên hệ:

 Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST):     

Chị Trịnh Quỳnh Trang,

Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế

Tel: 0985896385;

E-mail: tqtrang@most.gov.vn

Tin khác